Turbo root WG u ishrani borovnice


- Turbo Root ima visokokoncentrovan sadržaj NPK, mikroelemenata, huminskih i aminokiselina

GLAVNE PREDNOSTI

- Pospešuje razvoj prirodnog korena i korenovih dlačica tokom početnih faza,

- Efikasan antistres efekat u nepovoljnim klimatskim situacijama (hidro ili termo stresovi, period presađivanja itd.),

- Stimulativni efekat rasta tokom početnih faza i kritičnih perioda useva (presađivanje, mlade biljke u aktivnoj fazi rasta, zrenje, itd.),

- Poboljšava zadržavanje vode i fizičke karakteristike zemljišta (bolja oksigenizacija i aeracija zemljišta, formiranje agregata, drenaža ...)

- Poboljšava upotrebu đubriva koristeći poboljšavajuće hemijske karakteristike (bolji kapacitet za umnožavanje kationa, bolja dostupnost hranljivih materija i apsorpcija korena ...)

- Biološko poboljšanje (život mikroba, promocija ćelijske divizije ...).

TEHNIČKI PODACI

- Ukupan huminski ekstrakt: 29,10% w / w

- Huminske kiseline: 14% w / w

- Fulvo kiseline: 15,1% w / w

- Slobodne aminokiseline: 22,2% w / w

- Organski azot (N): 3% w / w

- Fosfor (P2O5) rastvorljiv u vodi: 16,4% w / w

- Kalijum (K2O) rastvorljiv: 18% w / w

- Gvožđe (Fe) rastvorljivo u vodi i helirano EDDHA: 0,1% w / w

- Mangan (Mn) rastvorljiv u vodi i heliran EDTA: 0,2% w / w

- Cink (Zn) rastvorljiv u vodi i heliran EDTA: 0,2% w / w

- Molibden (Mo) rastvorljiv u vodi: 0,25% w / w

- Opseg ph stabilnosti helirane frakcije: 3-11


Doza primene :


Turbo root WG se  u zasadima borovnice primenjuje putem sistema za fertigaciju, u dozi od 30 kg/ ha.

Ova doza se deli na dve aplikacije, prva u feno fazi početak vegetacije 20 kg/ ha, odnosno 10 kg / ha u feno fazi nalivanja ploda.


Zbog niske pH vrednosti zemljišta - substrata usvajanje Molibdena je otežano, visoka koncentracija Molibdena u preparatu Turbo root WG-u obezbeđuje kvalitetnu oplodnju i cvetanje borovnice.